Es gab auch Armut

armut-auf-dem-lande-1

armut-auf-dem-lanse2